Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Ο Σύλλογος ερασιτεχνών Αλιέων, έκανε αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, να αποφασίσει για την κατασκευή Ράμπας και πλωτής εξέδρας 150 μέτρων, έμπροσθεν του Δημοτικού Καταστήματος Δημαρχείου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.


Αναρτήθηκε από .........    energoipoliteskv.blogspot.com

                                                           Π Ρ Ο Σ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου, που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας οδός Αγίου Παντελεήμονα 9 και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του κ. Δημάρχου.

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΤΕΑ                              Στον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου.
        Με την υπ' αριθ. 15/186/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι κάτωθι περιοχές ασφαλούς αγκυροβολίας σκαφών κατά την θερινή περίοδο στην θαλάσσια περιοχή των Καμένων Βούρλων:

α) Θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν του Δημοτικού Καταστήματος Δημαρχείου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου και σε στίγματα: 38ο 46,8 λεπτά Β, 22ο 47,0 λεπτά Α και

β) Στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν καταστήματος «Ακρωτήρι» και σε στίγματα : 38ο 46,8 λεπτά Β, 22ο 47,0 λεπτά Α.

Εν συνεχεία, λόγω της υπ' αριθ. 8220/131/19-6-2014 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ Β' 1651/23-6-2014) «περί τοποθέτησης πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση», εισήχθη προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ως 24ο θέμα, η επιλογή θέσεων τοποθέτησης πλωτών εξεδρών στην θάλασσα για εποχιακή χρήση στη Δ.Ε. Καμένων Βούρλων. Επί του θέματος αυτού, εξεδόθη η υπ' αριθ. 12/181/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία, αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Έκτοτε, το ως άνω θέμα δεν εισήχθη ξανά για συζήτηση.

          Εν κατακλείδι, δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 22 του Ν. 2160/1993, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 2636/1998, ορίζεται ότι

«Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η έγκριση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως οι ράμπες, μετά την κατασκευή τους αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και η αρμοδιότητα της συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στις παραμεθόριες περιοχές».

Με τα άρθρα 214 και 215 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Οι δημοτικές και Κοινοτικές αρχές προωθούν τη λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις, την ευαισθητοποίηση και οργάνωση των δημοτών και κατοίκων για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων των τοπικών ή δημοτικών διαμερισμάτων και μεμονωμένων συνοικιών κάθε Δήμου ή Κοινότητας.

2.    Οι δημοτικές και Κοινοτικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων, χωρίς διάκριση, στη χρήση των υπηρεσιών που παρέχουν, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. Διασφαλίζουν επίσης την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης των δημοτών και κατοίκων στην πληροφόρηση και μεριμνούν για τη διαρκή βελτίωση της διαφάνειας της δράσης τους και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Διαβουλεύονται με τους κατοίκους των περιοχών τους, τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς και τις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού τόσο κατά την προεργασία εκπόνησης των προγραμμάτων δράσης και των κανονιστικών πράξεων, όσο και κατά τη λήψη αποφάσεων γενικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο και Κοινότητα μπορεί να:

α. καταρτίζεται Χάρτα, στην οποία καταγράφεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δημοτών και των κατοίκων με ειδικές προβλέψεις για τους νέους και τους πολίτες που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα. β. καταρτίζεται οδηγός του δημότη, στον οποίο περιγράφονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους και γ. αξιοποιείται η Κοινωνία της Πληροφορίας, ο θεσμός της Κοινωνικής Εργασίας και οι αρχές του εθελοντισμού.

1. Οι δημότες και οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά στην προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και στις δραστηριότητες του Δήμου ή της Κοινότητας.

2.    Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν να καταθέτουν ατομικά ή συλλογικά στο Δήμο ή την Κοινότητα, στα τοπικά ή δημοτικά διαμερίσματα και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου αναφορές και ερωτήσεις, για την ενημέρωσή τους επί αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν. Την ίδια δυνατότητα έχουν και ενώσεις προσώπων κάθε μορφής για ζητήματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.

Το αρμόδιο όργανο οφείλει να απαντά στις ανωτέρω αναφορές και ερωτήσεις, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

3.    Οι δημότες και οι κάτοικοι μπορούν επίσης να καταθέτουν προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου του τοπικού ή δημοτικού διαμερίσματος. Οι προτάσεις συζητούνται υποχρεωτικά στο οικείο συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη σχετική απόφαση που λαμβάνεται.

4.     Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή το συμβούλιο του δημοτικού ή τοπικού διαμερίσματος μπορεί με απόφασή του να καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες, με τις οποίες θα εξασφαλίζεται στους δημότες πλήρης πληροφόρηση για τα κάθε είδους προβλήματα της περιφέρειάς του, καθώς και για τη δραστηριότητα του οικείου συμβουλίου και των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, αναφορικά με την αντιμετώπιση και Λύση των προβλημάτων αυτών».

Επειδή την εκμετάλλευση του Τουριστικού Καταφυγίου Σκαφών Καμένων Βούρλων, έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία, παρέχοντας υπηρεσίες έναντι αντιτίμου, το οποίο, τόσο τα μέλη του Σωματείου μας, όσο και ερασιτέχνες αλιείς της Δημοτικής Κοινότητας Καμένων Βούρλων δεν είναι σε θέση να καταβάλλουν, προκειμένου να μπορούν να καθελκύσουν τα πλωτά τους μέσα στην θάλασσα, κι έπειτα να ανελκύσουν αυτά.

Επειδή, ως δημότες του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 έχουμε το δικαίωμα να « (...) καταθέτουμε προτάσεις για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου του τοπικού ή δημοτικού διαμερίσματος οι οποίες προτάσεις συζητούνται υποχρεωτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο (εφόσον το θέμα άπτεται της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου) εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα.

Επειδή, την παρούσα αίτηση συνυπογράφουν, πλέον των είκοσι πέντε (25) δημοτών.

                            Για τους λόγους αυτούς
                                  ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να συγκληθεί το συντομότερο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικά θέματα    ημερησίας διάταξης τα κάτωθι:

1.                          «Λήψη απόφασης για την κατασκευή ράμπας πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα με πρωτοβουλία και δαπάνες του Δήμου έμπροσθεν του Δημοτικού Καταστήματος Δημαρχείου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι η θαλάσσια περιοχή αυτής της θέσης και σε στίγματα 38ο 46,8 λεπτά Β, 22ο 47,0 λεπτά Α, έχει καθοριστεί δυνάμει της υπ' αριθ. 15/186/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως περιοχή ασφαλούς αγκυροβολίας σκαφών και

2.                           Εκ νέου σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιλογή θέσεων τοποθέτησης πλωτών εξεδρών στην θάλασσα για εποχιακή χρήση στη Δ.Ε. Καμένων Βούρλων».

                                                          Καμένα Βούρλα, 26-02-2018
                                                                  
                                                                      Οι Αιτούντες

                                              Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων

                                                                       "Ο ΦΑΡΟΣ"

         Ο Πρόεδρος Ανδρέου Επαμεινώνδας                                        
           Ο Γραμματέας Μουλιανάκης Ιωάννης

                                       Ακολουθεί συνημμένη λίστα με 72 υπογραφές.
 

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Σε πρώτο πλάνο η αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών σε Λαμία, Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων και Φθιώτιδα

Αναρτήθηκε από .......  energoipoliteskv.blogspot.comΣτην ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ο Οργανισμός Enterprise Greece συνδιοργάνωσαν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, με την αρωγή της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα και τη στήριξη του ΤΑΙΠΕΔ, το συνέδριο-workshop "Investors’Workshop: Development of Thermal Springs in Greece" με θέμα την ανάπτυξη των ιαματικών πηγών στην Ελλάδα.

Ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει:

 • Το θεσμικό πλαίσιο και την ανάπτυξη στρατηγικής για τον ιαματικό τουρισμό
 • Προσεχείς ιδιωτικοποιήσεις ιαματικών πηγών
 • Τη συμβολή των Περιφερειακών και τοπικών αρχών στην ανάπτυξη των ιαματικών πηγών
 • Την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του ιαματικού τουρισμού.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει υπό αξιοποίηση 7 ακίνητα που περιλαμβάνουν τις ιαματικές πηγές σε Κύθνο, Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων, Θερμοπύλες, Κονιαβίτη, Αιδηψό, Υπάτη και Πλατύστομο.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο project manager του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Μαυραγάνης, παρουσίασε τη συγκεκριμένη ενότητα ακινήτων του Ταμείου, τα εναλλακτικά πλάνα ανάπτυξης τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησής τους, δίνοντας έμφαση καταρχήν στην Κύθνο και την ομάδα της Φθιώτιδας (Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων, Θερμοπύλες και Κονιαβίτης).


  Στο συνέδριο πήρε μέρος και ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης που μέσω Facebook, διατύπωσε την ικανοποίησή του για τη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για αξιοποίηση των πηγών της περιοχής του.

  Από .......   LamiaReport

 

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Ετήσιος Χορός - Όμιλος Παράδοσης-Λαογραφίας Καμένων Βούρλων.


Αναρτήθηκε από ........    energoipoliteskv.blogspot.com

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Σχολιασμός από ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Αναρτήθηκε  από......   energoipoliteskv.blogspot.com


                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τις ψήφους των «ανταρτών της», αλλά και της παράταξης του κ. Παταργιά, η διοίκηση του δήμου μας πέρασε κατά πλειοψηφία τον πιο κακοδουλεμένο, πρόχειρο και οπωσδήποτε αντιλαϊκό Προϋπολογισμό των τελευταίων ετών. 

Ο Προϋπολογισμός του 2018 βάζει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, υλοποιώντας στο ακέραιο την κυβερνητική και ευρωενωσιακή πολιτική που παίρνει από τους πολλούς και τα δίνει στους λίγους και ισχυρούς. Προϋπολογίζει να εισπράξει φέτος από το λαό περισσότερα από πέρσι. Τόσο από τα ανταποδοτικά τέλη, όσο και από τους υπόλοιπους φόρους μέσω λογαριασμών ΔΕΗ κ.ά. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 78% των εσόδων του προέρχεται από τη φορολογία των λαϊκών νοικοκυριών, ενώ τα έργα είναι ανύπαρκτα, επειδή είναι ακόμα περισσότερο μειωμένη η χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η κοινωνική πολιτική της δημοτικής αρχής πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και εξαντλείται στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας (βλέπε τουριστικό καταφύγιο Κ. Βούρλων), που επισφραγίζεται με την ψήφιση και αυτού του προϋπολογισμού. 

Σοβαρές ευθύνες πλέον φέρουν όσοι έδωσαν θετική ψήφο -έστω και με αστερίσκους- σε αυτόν τον προϋπολογισμό συνολικά και, πιο συγκεκριμένα, στα ζητήματα πολιτικής ομηρίας μέσω της σχεδόν μηδενικής επιχορήγησης των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Δεν είναι τυχαίο ότι η δημοτική αρχή δεν βρήκε καν το κουράγιο να
εισηγηθεί τον Προϋπολογισμό του 2018, παρά αρκέστηκε στη λογιστική παρουσίασή του από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Απευθυνόμαστε στις λαϊκές οικογένειες του τόπου μας και τους λέμε ότι η ανάπτυξη την οποία διαφημίζει όπου βρεθεί και όπου σταθεί η διοίκηση του δήμου μας -μαζί με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και τους υπόλοιπους συμβούλους της μειοψηφίας- δεν αφορά τα συμφέροντα των λαϊκών νοικοκυριών, αλλά τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων, του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των υπολοίπων μεγάλσχημόνων της περιοχής μας. Μαλιστα η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο σημείο να ζητάει την παραχώρηση των ιαματικών πηγών στους μεγάλους ξενοδόχους. 

Άλλωστε η πλειοψηφία του Δ.Σ. με την ψήφο όλων των συμβούλων (εκτός της Λαϊκής Συσπείρωσης) αποφάσισαν την τμηματική παραχώρηση της υπηρεσίας καθαριότητας σε ιδιώτη και μάλιστα μέσω της μεθόδου της απευθείας ανάθεσης. Αναίρεσαν δε παλαιότερη, ομόφωνη απόφασή που είχε ληφθεί τότε με εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης. 

Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι η μόνη δυναμική και γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση, μέσα κι έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεπής στη γραμμή υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων, είναι η Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ που τη στηρίζει. Μαζί τους μπορούν και πρέπει, το επόμενο διάστημα, να συμπαραταχτούν και να παλέψουν οι εργάτες, οι άνεργοι, οι μικροί αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες. 

Κ. Βούρλα 28/1/2018

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με τον Δήμαρχο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου

Αναρτήθηκε από ..........    energoipoliteskv.blogspot.comΟ Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, με τον Δήμαρχο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, Ιωάννη Συκιώτη, τους αντιδημάρχους, Αθανάσιο Καραμανώλη και Νικόλαο Τριανταφύλλη, καθώς και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καμένων Βούρλων, Δημήτριο Καραμανώλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε το αίτημα για τη μετονομασία του δήμου, σύμφωνα και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να ονομάζεται Δήμος Καμένων Βούρλων. Εξετάστηκαν επίσης, τα εργαλεία υποστήριξης του δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών για μια σειρά έργα, στα οποία συγκαταλέγονται παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε ότι το θέμα της μετονομασίας θα προωθηθεί σύντομα, ενώ παρότρυνε τη δημοτική Αρχή να υποβάλει σχετικό αίτημα προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνατότητες ενίσχυσης του δήμου από το υπουργείο.

Από ......     airetos      

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Θεοφάνεια 2018 στη Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων.

Αναρτήθηκε από ........  energoipoliteskv.blogspot.com


Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στη Λουτρόπολη της Φθιώτιδας τα Καμένα Βούρλα,  όπου   πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, χοροστατούντος   του Αρχιμανδρίτη Χριστόφορου Κολοκυθά.
Πλήθος  κόσμου συγκεντρώθηκε  στην παραλία, απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, και παρακολούθησε τους νέους που έπεσαν στη θάλασσα για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό.

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ο νέος πρόεδρος στο Ε.Β.Ε. Φθιώτιδας είναι ο Θανάσης Κυρίτσης .Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών

Αναρτήθηκε από ..........   energoipoliteskv.blogspot.comΟ Θανάσης Κυρίτσης νέος πρόεδρος του ΕΒΕ Φθιώτιδας. Τα αποτελέσματα σε Εμπορικό, Μεταποίηση και Υπηρεσιών .

Ο Θανάσης Κυρίτσης  είναι ο νέος Πρόεδρος στο ΕΒΕ Φθιώτιδας. Η παράταξη του “Ανανεωτική Πορεία ” κέρδισε τις εκλογές με ψήφους 974 έναντι 718 της πράταξης του Αλέκου Διαμαντάρα “Επιμελητηριακή Κίνηση ΦΘΙΑ”.Αργά τα ξημερώματα οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα και στους τρείς κλάδους του Επιμελητηρίου .    Τα αποτελέσματα  σε Εμπορικό ,  Τμήμα Μεταποίησης και Υπηρεσιών

Τα αποτελέσματα σε Εμπορικό , Μεταποίηση και Υπηρεσιών.

 Εμπορικό τμήμα: Ψήφισαν: 545
Άκυρα : 19
Λευκά: 12
Έλαβον:
Θανάσης Κυρίτσης: 323  Έδρες: 5
Αλέκος Διαμαντάρας: 222 Έδρες: 3
Τμήμα Μεταποίησης:
Ψήφισαν: 295
Έλαβον:
Θανάσης Κυρίτσης: 170 Έδρες: 3
Αλέκος Διαμαντάρας:  11 1 Έδρες :1
Τμήμα Υπηρεσιών: 
Ψήφισαν:907
Ελαβον:
Θανάσης Κυρίτσης: 481
Αλέκος Διαμαντάρας: 385
Συνοιλικά ψήφισαν: 1777 και έλαβον:Θανάσης Κυρίτσης 974 και Αλέκος Διαμαντάρας: 718
.Μάλιστα λίγο μετά τη μία το βράδυ και ενώ οριστικοποιήθηκαν  τα αποτελέσματα σε Μεταποίηση και Εμπορικό ο Αλέκος Διαμαντάρας επισκέφθηκε τα γραφεία  του συνδυασμού “Ανανεωτική Πορεία” και συνεχάρη τον Θανάση Κυρίτση

Από ..........  www.ilamia.gr

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ποιος είναι ο πιο πλούσιος βουλευτής στη Φθιώτιδα? - Δείτε τα πόθεν έσχες!

Αναρτήθηκε από ..........    energoipoliteskv.blogspot.com
Δείτε το "πόθεν έσχες" Βουλευτών και Δημάρχων της Φθιώτιδας, καθώς και του Περιφερειάρχη Στερεάς...
Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αποφάσισε τη δημοσιοποίηση των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  του έτους 2016 (χρήση 2015) των ελεγχόμενων από αυτήν προσώπων, στις 7 Δεκεμβρίου 2017.
Δείτε τους «πλούσιους & φτωχούς» του Ελληνικού Κοινοβουλίου και την περιουσιακή κατάσταση των επικεφαλής του Α’ και Β’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας:
Βουλευτές
Πρώην Βουλευτές
Περιφερειάρχης
Δήμαρχοι
Πατήστε ΕΔΩ για να βρείτε όποιο όνομα θέλετε.
Από ...........    lamiareport

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΣ Λαμία: Χρυσή ισοπαλία στα Γιάννενα (1-1)


Αναρτήθηκε από ...........   energoipoliteskv.blogspot.comΔεν έχασε ούτε στα Γιάννενα η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ, που είχε "ψυχή" και κατάφερε να πάρει έναν ακόμη πολύτιμο βαθμό, εκτός έδρας.

Ισόπαλο έληξε το ματς στα Γιάννενα πριν από λίγο με τη Λαμία να φεύγει έχοντας στις αποσκευές της έναν ακόμη βαθμό.

Ούτε ο ΠΑΣ… έβαλε κάτω τη Λαμία! Οι Ηπειρώτες προηγήθηκαν στους «Ζωσιμάδες», αλλά η ομαδάρα του Τεννέ αποδείχθηκε ξανά πολύ σκληρή για να πεθάνει και με το 1-1 παρέμεινε για 7ο σερί ματς αήττητη!

Η... μάχη των Ζωσιμάδων δεν έβγαλε νικητή! Το 1-1 ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και την Λαμία, είναι η 4η σερί ισοπαλία (και με το ίδιο σκορ) για τους Ηπειρώτες.

 
Απίθανες επεμβάσεις του Μελίσσα στο φινάλε! 
Παρότι βρέθηκαν -σε ακόμη ένα ματς- πίσω στο σκορ στους «Ζωσιμάδες» (63’), οι «κυανόλευκοι» της Φθιώτιδας αποδείχθηκαν ξανά επτάψυχοι και με τον Τσούκαλο να ισοφαρίζει στο 77’ και τον Μελίσσα να… κατεβάζει ρολά στο τελευταίο τέταρτο, πήραν το 1-1!
Έτσι, οι νεοφώτιστοι παρέμειναν αήττητοι για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι στη Σούπερ Λίγκα, αγνοώντας την ήττα από τις 15 Οκτωβρίου!
Από την άλλη, η ομάδα του Γιάννη Πετράκη έμεινε στο 1-1 για τέταρτη σερί φορά (έχει να πετύχει… τρίποντο από τις αρχές Νοέμβρη) και βλέπει το «τρένο» της πεντάδας να απομακρύνεται…
Τεννές: «Είχαμε ψυχή»
Μετά τον αγώνα ο προπονητής της Λαμίας Μπάμπης Τεννές είπε στη NOVA:
«Είχαμε πολλές και σημαντικές ελλείψεις, αλλά τα παιδιά που τους αντικατέστησαν ανταποκρίθηκαν πολύ καλά και σήμερα ήμασταν μια ομάδα με ψυχή. Σε τελική ανάλυση πήραμε ένα δίκαιο αποτέλεσμα απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως τα Γιάννενα».
Μέτριο παιχνίδι
Το παιχνίδι δεν ήταν καλό από πλευράς θεάματος. Οι δύο ομάδες δεν ξεδίπλωσαν ορθολογικά τις επιθετικές τους ενέργειες, αφού μόνο με μακρινά σουτ προσπαθούσαν να γίνουν απειλητικές. Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 29' στην πρώτη οργανωμένη φάση για τον ΠΑΣ, ύστερα από συνεργασία του Κόντε με τον Γιάκο και το σουτ του τελευταίου που αποκρούστηκε από τον Μελισσά.
Η Λαμία απάντησε δεκά λεπτά αργότερα στις ευκαιρίες με το σουτ του Βασιλαντωνόπουλου να μπλοκάρεται από τον Βελλίδη που ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΣ ήταν καλύτερος και στο 64' βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με κεφαλιά του Μαυροπάνου. Οι Γιαννιωτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία να κάνουν το 2-0 στο 67' με τον Χαλκαδάκη και το πλήρωσε. ]
Στο 77' η Λαμία βρήκε τη λύση και ισοφάρισε με την αλλαγή του Τεννέ, τον Τσούκαλο.
Το ματς πήρε άγρια ομορφιά στα τελευταία λεπτά, όπου οι Ηπειρώτες πίεσαν για να πετύχουν το γκολ της νίκης, είχαν δοκάρι στο 89' και στο 92' ο Μελίσσας έκανε φοβερή απόκρουση σε πλασέ του Μαυροπάνου από κοντά. Στο 92' ο γκολκίπερ της Λαμίας έκανε άλλη μία φοβερή απόκρουση κρατώντας την ισοπαλία για την ομάδα του.

Από ..............    lamiareport

Επανεκλογή Θ. Μακρυγιάννη στον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας

Αναρτήθηκε από ........  energoipoliteskv.blogspot.com
Ο β’ γύρος των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας, ανέδειξε νικητή τον Θανάση Μακρυγιάννη, ο οποίος θα συνεχίσει να βρίσκεται στον προεδρικό θώκο του Συλλόγου.

Ο επανεκλεγής πρόεδρος του ΔΣΛ κέρδισε την εκλογική αναμέτρηση με ποσοστό 55.41%, έναντι 44,59% του Κώστα Καραγκούνη.
 
 


Σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή ψήφισαν 243 δικηγόροι και βρέθηκαν 231 έγκυρα ψηφοδέλτια. Από αυτά τα 128 ήταν υπέρ του Μακρυγιάννη και τα υπόλοιπα 103 υπέρ του Καραγκούνη.
Οι δύο μονομάχοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΔΣΛ, μαζί με τους παρακάτω συμβούλους που αναδείχτηκαν από την πρώτη Κυριακή και είναι:

Αργυροπούλου Ευθυμία, Υφαντής Βαγγέλης, Παναγής Γιώργος, Κυροδήμος Γιώργος, Πατσούρας Γιάννης, Κονάνου Ευαγγελία, Ρεντίφης Γιώργος
 
Από .........  efthia
 
 

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Σε πλειστηριασμό το μοναδικό σπίτι άπορης οικογένειας στον Αγ. Σεραφείμ Φθιώτιδας

Αναρτήθηκε από ..........   energoipoliteskv.blogspot.comΓράφτηκε από τον/την Σπύρος Καρανάσιος

Σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό βγαίνει την Τετάρτη, η μοναδική κύρια κατοικία, άπορης οικογένειας από τον Άγ. Σεραφείμ Φθιώτιδας για χρέος 65.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι μένει παιδί με ειδικές ανάγκες, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση του δημάρχου Μώλου-Άγ. Κων/νου, Γιάννη Συκιώτη, που απευθύνθηκε σε δικηγόρο και προσπαθεί να μπλοκάρει την διαδικασία.
Από ......... mwlosnews

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Η περιφερειακή Ανάπτυξη σε πρώτο πλάνο (του Σπ. Καπράλου )

Αναρτήθηκε από ........  energoipoliteskv.blogspot.comΗ λήψη των αποφάσεων γίνεται στο Κέντρο, αλλά η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Περιφέρεια. 

Για να πάρει πνοή η Περιφέρεια χρειάζεται ένα συγκροτημένο και οραματικό σχέδιο που θα τροφοδοτήσει με οξυγόνο όλη την Επικράτεια. Η δημιουργία του νέου αναπτυξιακού χάρτη της χώρας προϋποθέτει τη χαρτογράφηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Η αξιοποίηση τους θα δημιουργήσει ασφαλώς τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την απαραίτητη  φυγή προς τα εμπρός. Η κάθε Περιφέρεια, ο κάθε νομός διαθέτουν το δικό τους πλούτο που μπορεί με τις κατάλληλες κινήσεις να αποτελέσει έναν από τους  βασικούς μοχλούς για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.


Για παράδειγμα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Φθιώτιδα, η ανάδειξη και η αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος  (ιαματικές πηγές, πολιτιστικά μνημεία, θρησκευτικός  τουρισμός), των λιμανιών, αλλά και η προώθηση των αγροτικών ανταγωνιστικών προϊόντων συνιστούν μονόδρομο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.  Για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά και διάρκεια χρειαζόμαστε ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει όλες τις προτεραιότητες!


Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει στο πλαίσιο του προσυνεδριακού της διαλόγου το οδοιπορικό της σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρόεδρος του κόμματος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει σε κάθε ευκαιρία το δικό μας σχέδιο που θα δώσει νέες ευκαιρίες στην Ελληνική Περιφέρεια.
Ειδικότερα, έχουμε προτείνει μείωση φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις (και τις αγροτικές) από το 29% στο 20% εντός δύο χρόνων.


-Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% με προοπτική διετίας.
- Περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών για όσες επιχειρήσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
-Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί
-Μείωση της φορολογίας των μερισμάτων από το 15% στο 5%
-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Στα χρόνια του ετερόκλητου συνεταιρισμού εξουσίας Τσίπρα Καμμένου,  η εισ-φοροκαταιγίδα που έχουν εξαπολύσει απειλεί πλέον με εξόντωση τους ελευθέρους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες και αγρότες.


Δημιουργεί, δηλαδή, συνθήκες ασφυξίας σε ολόκληρη την παραγωγική Ελλάδα.
Την ίδια ώρα, η σημερινή κυβέρνηση αδυνατεί να αξιοποιήσει πολλά από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ουσιαστικά σχεδιασμούς για Περιφερειακή Ανάπτυξη, αλλά και την πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι υπό δύσκολες οικονομικά συνθήκες.
Δεν είχαν ποτέ τη βούληση αφενός, χαρακτηρίζονται από διαχειριστική ανεπάρκεια αφετέρου, ενώ οι ιδεοληψίες και η προχειρότητα συνιστούν τροχοπέδη.
Θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια;
Φυσικά όχι.


Υπάρχει σχέδιο και εναλλακτική πρόταση για να ανάψουμε επιτέλους τη μηχανή της Περιφερειακής Ανάπτυξης;
Ασφαλώς.
Όχι με επικοινωνιακές φιέστες, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις.
Όχι με κουστωδίες υπουργών που διψούν για λίγες ώρες δημοσιότητας, αλλά  με βούληση για την πολυπόθητη επανεκκίνηση.


Όμως, για να αλλάξουμε σελίδα υπάρχει μία απαραίτητη προϋπόθεση. 

Η πολιτική αλλαγή. Και όσο το γρηγορότερο έλθει, τόσο καλύτερα για την ξεχασμένη Ελλάδα.
Για να την βάλουμε επιτέλους σε πρώτο πλάνο!


* Ο κ. Σπύρος Καπράλος κατάγεται από την Φθιώτιδα και είναι ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή    


Από .........  capital

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

54χρονος στα Καμ. Βούρλα έκρυβε το χασίς στο… μαντρί!


Αναρτήθηκε από ..........   energoipoliteskv.blogspot.com
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι σε ευρύτερη περιοχή των Καμένων Βούρλων, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, ένας 54χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων, σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τον 54χρονο, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα σε οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:


 • 172 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
 • πιστόλι με τη γεμιστήρα του,
 • 10 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και
 • ζυγαριά ακριβείας.
Ακολούθως, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε σε ποιμνιοστάσιο του συλληφθέντα, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 4 κιλά & 35 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.
Από ...........  efthia