Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Την Δευτέρα στις 24 Ιουλίου, θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα που ζήτησε σύσσωμη η Αντιπολίτευση, για ανάκληση της απόφασης υπ΄ αριθμ. 3/36/2016. δια της οποία αποφασίσθηκε η υποπαραχώρηση του Τουριστικού Καταφυγίου Καμένων Βούρλων σε Ιδιώτη. Το θέμα βέβαια είναι 28ο και τελευταίο στην ημερήσια διάταξη. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αρχίσει 14:30 μ.μ.Αναρτήθηκε από ..........   energoipoliteskv.blogspot.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


            ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             Καμένα Βούρλα, 18-7-2017

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ                            Αριθμ. Πρωτ. : 8.559


                                                                                                     Αριθμ. Πρακτικού : 9

Γραφείο: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου              

Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα

Τηλ.: 2235350029, 2235350037

E mail: kvourla@hol.gr

 
                                                                      Προς: -Δήμαρχο Μώλου Αγίου Κων/νου

-Δημοτικούς Συμβούλους

           -Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

           -Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

           -Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

                                                               Κοιν: Πρακτικογράφο Δημοτικού       Συμβουλίου

                                                                              

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

     (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

   Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 24 Ιουλίου 2017,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 
                                                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 
                                                                         Ιωάννης Δ. Πλατανιάς

 

 Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 24-7-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8.559/18-7-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 (Άρθρο 67, Ν.3852/10)
 
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 
2.      Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) μηνών για τον Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Μώλου
 
3.      Πρόσληψη  προσωπικού  με σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
 
4.      Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών στη Στουγιάννη Γεωργία
 
5.      Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Αμπλιανίτη Αθανάσιο
 
6.      Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014
 
7.      Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015
 
8.      Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016
 
9.   Έγκριση  προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας- Πολιτισμού- Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Μώλου Αγίου Κων/νου» οικονομικού έτους 2017
 
10. Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης   του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας- Πολιτισμού- Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Μώλου Αγίου Κων/νου» οικονομικού έτους 2017
 
11. Επιστροφή χρημάτων  ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον Σακκά Αναστάσιο
 
12. Ακύρωση χρηματικού εντάλματος επιτρόπου
 
13. Διαγραφή καταχώρησης τιμολογίου
 
14. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2017
 
15.   Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση   και τροποποίηση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού  έτους 2017
 
16.   Αναμόρφωση – τροποποίηση  Πίνακα 5Α – Στοχοθεσία
 
17.   Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις εορτασμού   του Πολιούχου Καμένων Βούρλων Αγίου Παντελεήμονα
 
18.   Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για χορωδιακό φεστιβάλ στη Δ.Ε. Αγίου Κων/νου
 
19.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για δαπάνες Αιμοδοσίας
 
20.   Προμήθεια διαφημιστικών προϊόντων  για Αιμοδοσία
 
21. Ανάκληση της αριθμ. 7/91/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμων Αμφίκλειας Ελάτειας και Μώλου  Αγίου Κων/νου για τη στελέχωση των επιτροπών για τη διαδικασία  δημοπράτησης- επίβλεψης μελετών και έργων του Ν. 4412/2016»
 
22. Τρόπος εκτέλεσης εργασίας περισυλλογής – απόσυρσης, μεταφοράς, προσωρινής έκδοσης πιστοποιητικού καταστροφής και περαιτέρω επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής
 
23. Λήψη  απόφασης  για την έγκριση της μελέτης, της ανάγκης εκτέλεσης και του καθορισμού  του τρόπου εκτέλεσης της «Συντήρησης οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου»
 
24. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης  και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους»
 
25. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση και Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καμένων Βούρλων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»
 
26. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μώλου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου»
 
27. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα ( 2ο Σ.Π.) της Παροχής Υπηρεσιών   Τεχνικού Συμβούλου για το Έργο «Αποχέτευση Ακαθάρτων και ΕΕΛ Οικισμού Μώλου Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου»
 
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3/66/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια της οποία αποφασίσθηκε η  υποπαραχώρηση του τουριστικού καταφυγίου Καμένων Βούρλων (αίτημα του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου)
 
      Οι φάκελοι των θεμάτων  θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πλατανιά Ιωάννη, προς ενημέρωση των Συμβούλων
 
 

 

 

 

 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Μώλου–Αγίου Κωνσταντίνου για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού των Καμένων Βούρλων


Αναρτήθηκε από ........    energoipoliteskv.blogspot.com
 
 
 

18/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τεράστιες πολιτικές ευθύνες αναλαμβάνει ο Δήμαρχος κ. Γ. Συκιώτης και η παράταξή του μετά την εσπευσμένη υπογραφή σύμβασης ξεπουλήματος του λιμανιού των Κ. Βούρλων με τον επιχειρηματία χθες Δευτέρα 17/7/2017.
 
Από την πρώτη στιγμή, όταν το θέμα της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού είχε έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ήταν αντίθετη. Δηλώσαμε μάλιστα ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση. Στα πλαίσια αυτά, μαζί με το σύνολο των συμβούλων της αντιπολίτευσης, ζητήσαμε εγγράφως τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ανάκληση της απόφασης ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Αντί γι’ αυτό ο Δήμαρχος υπέγραψε άρον – άρον τη σύμβαση, για λόγους που μόνον ο ίδιος γνωρίζει. Επικαλούμενος τους νόμους του αστικού κράτους a la carte, παρέα με τον πρόεδρο του ΔΣ, δεν ακολούθησαν τη διαδικασία που προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων για σύγκληση ΔΣ εντός 6 ημερών.


Αλήθεια κ. Δήμαρχε τι φοβάστε, αφού έχετε την πλειοψηφία στο ΔΣ; Γιατί τέτοια πρεμούρα, όταν έχετε στα χέρια σας αίτηση του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για σύγκληση του ΔΣ;
Η θέση μας, από την πρώτη στιγμή, ήταν η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού, η αξιοποίησή του ως μοχλός ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της αλιείας και όχι πεδίο κερδοφορίας στα χέρια των επιχειρηματιών. Σε αυτή την πρότασή μας ο τότε αντιδήμαρχος Κ. Βούρλων είχε δηλώσει ότι η διοίκηση είναι ανίκανη να κάνει κάτι τέτοιο. Αν και εμείς πιστεύουμε ότι δεν το θέλει, όχι ότι δεν το μπορεί.Η αφετηρία της πολιτικής μας είναι ριζικά αντίθετη με τη δική σας : Εσείς επιδιώκετε ανάπτυξη για τους επιχειρηματικούς ομίλους με το λαό στην πρέσα, ενώ εμείς υπερασπιζόμαστε την ανάπτυξη με άξονα τα λαϊκά συμφέροντα.

Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στρέφεται σε βάρος του λαού των Κ. Βούρλων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Τίποτα δεν έχει να κερδίσει ο εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος, ο μικροέμπορος.
 
Σας προειδοποιούμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να ακυρώσουμε στην πράξη την παράδοση του λιμανιού σε ιδιώτη.

Αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη, εσείς και η διοίκησή σας, για τις οποιεσδήποτε αρνητικές εξελίξεις για το λαό μας το επόμενο διάστημα.Καλούμε τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς, τους φορείς και το λαό της περιοχής μας, να υψώσουν τοίχος αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση. Να απαιτήσουν να αποδοθεί το λιμάνι σε αυτόν που ανήκει: ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ